Máy là phẳng (là lô cuốn)

Mã hàng: YP8025-I; YP8028-I; YP8030-I; YP8025-II