Tủ đảo, tủ bảo ôn đông lạnh dạng nằm

Mã sản phẩm: KS-668D, KS-778D